English
Promoce absolventů v únoru 2018
Promoce absolventů v únoru 2018 se uskuteční dle přiloženého Pokynu děkana č. 1/2018.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 20.1.2018
 
Konference DRUŽICOVÉ METODY V GEODÉZII A KATASTRU
Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně pořádá 21. ročník semináře Družicové metody v geodézii a katastru. Konference se koná ve čtvrtek 1.2.2018 v posluchárně D182.
URL: http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Zveřejněno dne 19.1.2018
 
Jarní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (Fyzika, Matematika, Deskriptivní geometrie), 3.3. až 14.4.2018 (6 bloků), kurz CŽV
Fakulta Stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky, matematiky a deskriptivní geometrie k přijímacím zkouškám.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 9.1.2018
 
Kurz CŽV - Vodojemy 19. 4. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy:
Vodojem jako objekt - Funkce a druhy vodojemů - Umístění vodojemů - Objem vody ve vodojemech, funkční hladiny - Konstrukce a výstavba vodojemů - Požadavky na vnitřní prostory vodojemů, armaturní komora, manipulační komora -
Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodojemy-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Odželezování a odmanganování vody 5. 4. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody, obsahující:
Výskyt železa a manganu,
chemismus oxidačně-redukčních reakcí,
oxidační procesy a činidla,
stanovení dávek oxidačních činidel,
separační procesy při odželezování a odmanganování,
alternativní procesy.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/odzelezovani-a-odmanganovani-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Úprava vody 22. - 23. 3. 2018
Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/uprava-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Vodárenská čerpadla a čerpací stanice 15. 3. 2018
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Kurz je zaměřen jednak na teoretické poznatky ohledně čerpací techniky používané ve vodárenství a dále na výpočty prováděné při návrhu čerpacích stanic: Rozdělení čerpadel; Charakteristiky čerpadel dle velikosti specifických otáček; Přizpůsobení čerpadel na provozní podmínky – regulace (škrcení, bypas a FM); Provoz a návrh čerpadel – odbočka na výtlaku (dvě nádrže/vodojemy); Provoz a návrh čerpadel – paralelní provoz (zvýšení množství); Provoz a návrh čerpadel – sériový provoz (zvýšení dopravní výšky); Uvádění hydrodynamických čerpadel do provozu; Konstrukční řešení sacího a výtlačného řadu – armatury vč. doporučení; Ekonomika provozu hydrodynamických čerpadel.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodarenska-cerpadla-a-cerpaci-stanice-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Základní výpočty v dopravě vody 8. 3. 2018
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.
Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení). Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/zakladni-vypocty-v-doprave-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Vodovodní přípojky 1. 3. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodovodni-pripojky-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Letní škola - restaurování historické budovy - Rumunsko
Transylvanie Trust pořádá mezinárodní letní workshop restaurování historické budovy, konkrétně zámku Bánffy v Rumunsku, v době od 29. 7. do 11. 8. 2018. Registrační poplatek je 300,-- EUR. Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2018.
Zájemci mohou na FAST požádat o příspěvek z RP. Informace u paní L. Zelinkové. Detailní informace o letní škole viz přiložený soubor.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 21.12.2017
 
Doplňující pedagogické studium
Ústav společenských věd FAST nabízí v rámci kurzů celoživotního vzdělávání Doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti pro výuku odborných předmětů na středních školách. Je určeno pro zájemce z řad studentů i absolventů. Podrobnější informace v přiloženém souboru.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 12.12.2017
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010