English
Exkurze 006.04.2018: Sklárny Moravia
Sklárny Moravia a obor Stavebně materiálové inženýrství zvou studenty 1. a 2. ročníku FAST na exkurzi do závodu na výrobu obalového skla. Kdy? V pátek 06.04.2018, 7:45–12:00 hod., autobusem od školy (zdarma). Přihlášky a další informace: hajkova.i@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 22.3.2018
 
Stipendia a granty pro studenty,výzkumné a pedagogické pracovníky
Slovenská akademická informační agentura nabízí stipendia a granty pro magisterské a doktorské studenty, výzkumné a pedagogické pracovníky vysokých škol na výměnné pobyty na slovenských univerzitách v ak. roce 2018/19. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 19.3.2018
 
Kurz CŽV 05.04.2018: Novela stavebního zákona 2018
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá dne 5. dubna 2018 kurz CŽV "Novela stavebního zákona 2018". Jedná se o celodenní kurz, kde renomovaná právnička provede posluchače velkou novelou stavebního zákona. Bližší informace o kurzu naleznete v přiloženém letáčku. V případě zájmu kontaktujte Ing. B. Kovářovou, Ph.D.: kovarova.b@fce.vutbr.cz, tel.: 541147968.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 19.3.2018
 
Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek - 24. 5. a 31. 5. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Dvoudenní odborný kurz z oblasti sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku oprav, renovací a obnovy stokových sítí. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům sanačních technologií pro stokové sítě a široké odborné veřejnosti.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/08/sanace-stokovych-siti-a-kanalizacnich-pripojek/
Zveřejněno dne 12.3.2018
 
Erasmus+ studentské pracovní stáže 2017/18 - 3. kolo
Bylo vyhlášeno 3. kolo výběrového řízení na Erasmus pracovní stáže v ak. roce 2017/18. Stáž lze absolvovat v období od 15. dubna do 30. září 2018. Přihlásit se lze v intranetu nejpozději do 25. 3. 2018. Více informací viz intranet a webové stránky fakulty.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 5.3.2018
 
Výstava v Urban centru BRNO PRO STUDENTY, STUDENTI PRO BRNO
Brno je díky existenci řady univerzit a vysokých škol plné ambiciózních, nadaných a talentovaných studentů. Naše město se již dlouhodobě snaží maximálně využít potenciálu nadaných studentů pro řešení problémů a výzev, se kterými se při svém rozvoji potýká. Spolupráce města s vysokými školami probíhá v několika úrovních: s vedením univerzit a fakult, s jejími studenty i vědecko-výzkumnými centry.

Výstava představí projekty města, které mají za cíl spolupracovat se studenty, pomáhat jim v jejich rozvoji, získávat cennou zpětnou vazbu a inovativní nápady na jeho rozvoj. Projekty jako MUNISS či Brno Ph.D.Talent jsou již prestižní a existuje i mnoho dalších příkladů prospěšné spolupráce.

Ve vestibulu Urban centra bude navíc ke shlédnutí část výstavy Studenti pro Brno, která ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně vznikla v roce 2017. Tato každoroční soutěžní výstava má za úkol prezentovat práce studentů a jejich neotřelý pohled na možná inspirativní řešení lokalit v Brně.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a přijďte se dozvědět něco více o projektech Magistrátu města Brna, které se snaží udělat naše město chytřejším a lepším.

Vernisáž se koná ve středu 21. února 2018 v 17 hodin.

Výstavu obohatí doprovodný program plný setkávání, prezentací a besed.

Doprovodný program k výstavě:

středa 14. 3. 17:00 h
Studentské soutěže a výzvy, studentské stáže na MMB

Jak vidí Brno zahraniční studenti? Co by ve městě zlepšili a co naopak chválí? Chtěli byste se i vy zapojit a stát se ambasadorem Brna v zahraničí? Přijďte se seznámit s novým projektem pro zapojení mobilitních studentů Brno International Student a dalšími městskými studentskými soutěžemi.

středa 21. 3. 16:00 h
Aktivní brněnští studenti - BEST Brno VUT a Studentské Brno

Doprovodný program výstavy završí aktivní brněnští studenti z BEST Brno VUT, Studentského Brna a dalších studentských spolků. Dozvíte se, co je to EBEC, kde leží Hapalův park, jaké je spolupracovat přímo s primátorem města Brna, a že starat se o své město a být aktivní má smysl.

Na obou akcích se navíc dozvíte o studentských stážích v Kanceláři náměstka pro oblast Smart City či jiných odborech na MMB. Pokud byste se chtěli více zapojit do fungování města a pohráváte si s myšlenkou vyzkoušet stáž na zajímavém a kreativním místě, budeme se na vás těšit!

VSTUP VOLNÝ

URBAN CENTRUM BRNO | Stará radnice | Mečová 5 | 602 00 Brno
otevřeno: po–pá 10–12, 13–18 hod. | VSTUP ZDARMA
Přiložený soubor
URL: https://urbancentrum.brno.cz/
Zveřejněno dne 20.2.2018
 
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 3. 3. AŽ 14. 4. 2018 (6 BLOKŮ), KURZ CŽV (všechny 3 kurzy otevřeny, A329)
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2018–2019 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 14.2.2018
 
Letní škola v Lotyšsku
Riga Technical University pořádá letní školu na téma "Sustainable Construction - from Traditions to Innovations" v době od 19. do 30. 8. 2018.
Přihlášky je možné podávat do 18. 5. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.2.2018
 
Letní škola v Dánsku
Partnerská univerzita VIA University College nabízí 2 - 3 týdenní kurzy v Letní škole v období července a srpna 2018. Poplatky za letní školu se různí, u partnerských univerzit je studentům nabízena sleva. Uzávěrka přihlášek je 1. 5. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 7.2.2018
 
Kurz CŽV - Vodojemy 19. 4. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy:
Vodojem jako objekt - Funkce a druhy vodojemů - Umístění vodojemů - Objem vody ve vodojemech, funkční hladiny - Konstrukce a výstavba vodojemů - Požadavky na vnitřní prostory vodojemů, armaturní komora, manipulační komora -
Trubní vystrojení vodojemů a další vybavení
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodojemy-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Odželezování a odmanganování vody 5. 4. 2018
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody, obsahující:
Výskyt železa a manganu,
chemismus oxidačně-redukčních reakcí,
oxidační procesy a činidla,
stanovení dávek oxidačních činidel,
separační procesy při odželezování a odmanganování,
alternativní procesy.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/odzelezovani-a-odmanganovani-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Úprava vody 22. - 23. 3. 2018
Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/uprava-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Vodárenská čerpadla a čerpací stanice 12. 4. 2018
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Kurz je zaměřen jednak na teoretické poznatky ohledně čerpací techniky používané ve vodárenství a dále na výpočty prováděné při návrhu čerpacích stanic: Rozdělení čerpadel; Charakteristiky čerpadel dle velikosti specifických otáček; Přizpůsobení čerpadel na provozní podmínky – regulace (škrcení, bypas a FM); Provoz a návrh čerpadel – odbočka na výtlaku (dvě nádrže/vodojemy); Provoz a návrh čerpadel – paralelní provoz (zvýšení množství); Provoz a návrh čerpadel – sériový provoz (zvýšení dopravní výšky); Uvádění hydrodynamických čerpadel do provozu; Konstrukční řešení sacího a výtlačného řadu – armatury vč. doporučení; Ekonomika provozu hydrodynamických čerpadel.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/vodarenska-cerpadla-a-cerpaci-stanice-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
Kurz CŽV - Základní výpočty v dopravě vody 8. 3. 2018
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.
Základní výpočty v dopravě vody – Základy trubní hydrauliky – tlakové ztráty v potrubí; Potřeba vody; Pracovní bod čerpadla; Akumulační objem vodojemu; Dimenzování vodovodních řadů (schematizace odběrů, zatěžovací stavy, návrh dimenze, posouzení). Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2017/11/08/zakladni-vypocty-v-doprave-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 4.1.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010