English
Kurz CŽV 13.10.2017: Projektování staveb z EUROPANELu
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci celoživotního vzdělávání jednodenní kurz z oblasti dřevostaveb "Projektování staveb z EUROPANELU". Kurz se uskuteční v pátek 13. října 2017. Více informaci - viz přiložená pozvánka. Zájemci prosím kontaktujte Ing. B. Kovářovou – kovarova.b@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 15.9.2017
 
Kurz CŽV 12.10.2017: Dřevostavby a stavební systém EUROPANEL
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci celoživotního vzdělávání jednodenní kurz z oblasti dřevostaveb "Dřevostavby a stavební systém EUROPANEL". Kurz se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2017. Více informaci - viz přiložená pozvánka. Zájemci prosím kontaktujte Ing. B. Kovářovou – kovarova.b@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 15.9.2017
 
Kurz CŽV 09.10.2017: Balkóny, terasy a dlažba v exteriéru
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb pořádá v rámci celoživotního vzdělávání jednodenní kurz z oblasti realizace staveb za použití stavební chemie "Realizace balkonů, teras a dlažby v exteriéru". Kurz se uskuteční v pondělí 9. října 2017. Více informaci naleznete v přiložené pozvánce. Zájemci prosím kontaktujte Ing. B. Kovářovou – kovarova.b@fce.vutbr.cz.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 15.9.2017
 
Stipendia Fulbrightovy komise pro ak. rok 2018/19
Fulbrightova komise vypsala stipendia pro ak. rok 2018/19 určené pro pobyty amerických odborníků v ČR nebo výjezdy našich vědců do USA. Termíny uzávěrky přihlášek jsou dle typu pobytů. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.9.2017
 
Erasmus+ studijní pobyty a pracovní stáže 2017/18 - 2. kolo
Je vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na Erasmus+ studijní pobyty a studentské pracovní stáže s termínem výjezdů v letním semestru 2017/18. Informace jsou k dispozici na webu nebo při osobních konzultacích u paní Ludmily Zelinkové (A219). Přihlášky jsou otevřeny v intranetu od 18. 9. 2017.
Uzávěrka přihlášek pro studijní pobyty je 6. 10. 2017 a pro pracovní stáže 27. 10. 2017.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 12.9.2017
 
Informace k zápisu ke studiu ve dni 22. 9. 2017
Informace k zápisu ke studiu ve dni 22. 9. 2017
S ohledem na Směrnici děkana č. 8/2016 o přijímacím řízení do bakalářských studijních programů a Rozhodnutí děkana č. 4/2017 sdělujeme uchazečům, kteří složí státní maturitu do 20. 9. 2017 a zároveň do 22. 9. 2017 obdrží maturitní vysvědčení, a kteří splnili podmínku pro přijetí bez přijímací zkoušky nebo úspěšně vykonali přijímací zkoušku pro přijetí ke studiu do akademického roku 2017–18, budou zapsáni k řádnému studiu dne 22. 9. 2017 v 10,00 hodin v aule Fakulty stavební. Povinné školení BOZP proběhne ještě před vlastním zápisem v 9,30 hodin v již zmíněné aule Fakulty stavební. Vezměte si s sebou na zápis úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pero a list papíru na poznámky.
Zveřejněno dne 11.9.2017
 
Volba kandidáta na jmenování děkanem
Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém zasedání dne 17. 5. 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022, které se budou řídit schválenými organizačními pokyny pro tuto volbu. Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na mimořádném zasedání AS FAST VUT dne 18. 10. 2017 ve 13:00 hod.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 4.9.2017
 
ORGANIZACE PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA V ZS 2017/2018
Organizace předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA v zimním semestru akad. roku 2017/2018 proběhne dle přiloženého dokumentu.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 1.9.2017
 
Řešení aplikačních úloh z matematiky II(10. 10. 2017 - 5. 12. 2017, 9 bloků), kurz CŽV
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky formou řešených příkladů. Je doporučen zejména studentům druhého ročníku, kteří si chtějí zlepšit a upevnit svoje znalosti v aplikačních oblastech využívajících základy vysokoškolské matematiky a v oblasti využívané základní matematiky.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 25.8.2017
 
Řešení aplikačních úloh z matematiky I(10. 10. 2017 - 5. 12. 2017, 9 bloků), kurz CŽV
Kurz je zaměřen na doplnění a rozšíření znalostí aplikačních úloh z matematiky formou řešených příkladů. Je doporučen zejména studentům prvního ročníku, kteří si chtějí zlepšit a upevnit svoje znalosti v aplikačních oblastech využívajících základy vysokoškolské matematiky a v oblasti využívané základní matematiky.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 25.8.2017
 
LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA NA FAST 30.8.2017 AŽ 8.9.2017 (10 DNŮ)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LETNÍ ŠKOLA JE 10-ti DENNÍ a koná se ve dnech 30. 8. 2017 až 8. 9. 2017 v době od 8:30 hod. do 16:00 hod.
Letní technická škola shrnuje základní středoškolské znalostí matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 11tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=79
Zveřejněno dne 8.8.2017
 
ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ Z TECHNICKÉ FYZIKY 18.9.2017 AŽ 12.12.2017 (13 BLOKŮ), kurz CŽV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=80
Zveřejněno dne 8.8.2017
 
6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

  • Vědy o neživé přírodě.

  • Humanitní a společenské vědy.


Základní informace:

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016–15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.

  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2017 (včetně všech podkladů).

  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2018.

  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).Přiložený soubor
URL: http://www.academia.cz/studentska-soutez.html
Zveřejněno dne 7.6.2017
 
Kurz Elektrotechnická zařízení budov
Ústav technických zařízení budov FAST VUT v Brně nachystal na II. pol. r. 2017 dva kurzy celoživotního vzdělávání BT053 Elektrotechnická zařízení budov. Jsou to:
VI. běh kurzu (v Praze) a VII. běh kurzu (v Brně). Program k jednotlivým kurzům, pokyny i registrace na oba kurzy lze najít na webových stránkách ústavu TZB.
Kontaktní osoba: Ing. Olga Šmídová, smidova.o@fce.vutbr.cz
54114 7936
URL: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/default.htm
Zveřejněno dne 18.4.2017
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010