Odborné zaměření

Nové technologie revitalizace a rekonstrukce panelových domů s využitím recyklovaných materiálů

Progresivní metody navrhování a řízení staveb pomocí informačních modelů budov (IDDS; BIM)

Optimalizační metody - lineární a nelinerání programování

Časová optimalizace projektů v investiční výstavbě

Nabídka služeb

Odborné poradenství ve stavebnictví

Zpracování časových plánů a plánů organizace výstavby

Zpracování projektové dokumentace všech stupňů

Technický dozor na stavbách

Inženýrská činnost ve výstavbě, jednání s úřady a dotčenými orgány

Další aktivity

Czech Journal of Civil Engineering - zástupce vedoucího redaktora
Člen poradenského centra ČKAIT (Veletrhy Střechy Praha a IBF Brno)
Člen pracovní skupiny "BIM a výuka" odborné rady pro BIM
Člen odborné poroty "Stavební výrobek roku" Vega spol. s r.o.

ReCyMat Converter
ReCyMat Conv 1.0 (Recycled Material Converter) je beta verze počítačového programu, založený na optimalizačních metodách. Je schopen definovat znovuvyužití recyklovaného materiálu jak při rekonstrukcích, tak v nových objektech. Jedná se o software, který po zadání původních charakteristik betonových prvků či betonového recyklátu, nabídne uživateli další možnosti optimálního využití tohoto materiálu. Program pracuje jak s materiálovými vlastnostmi, tak s geometrickými definicemi. Je možné tedy převádět libovolné množství daného materálu.

Program je zdarma, veřejný a volně šiřitelný. Bude Vám zaslán na vyžádání. Program je možné využívat za souhlasu uživatele s licenčními podmínkami.

Licenční podmínky k programu je možné STÁHNOUT ZDE

Výuka

Na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb se zabývám výukou níže uvedených předmětů. Po domluvě je možné konzultovat nejen tyto předměty,ale i ostatní stavebně technologickou problematiku.

Technologie staveb I

Předmět se zaměřuje na oblasti stavebních procesů a vazeb spojených zejména s hlavní stavební výrobou.

Technologie staveb II

Zahrnuje studium stavebně technologických procesů a jejich vazeb, souvisejících s přidruženou stavební výrobou a dokončovacími pracemi.

Realizace staveb

Předmět se zabývá strukturou a koordinací přípravných, dílčích a stádiových stavebních procesů do uceleného a promyšleného systému. Zaměřuje se rovněž na legislativní požadavky na výstavbu a inženýrskou činnost.

Modelování výrobních procesů

Modelování výrobních procesů s ohledem na materiálové a lidské zdroje za využití počítačových programů ve stavební přípravě.

Stavebně technologické projektování

Předmět dává ucelený přehled o významu stavebně technologické přípravy pro racionální a ekonomické provedení stavby.

Logistika

Moderní vědecký nástroj, tvořící s kybernetikou základ moderních řídících a informačních systémů. Předmět seznamuje s teoriemi a tvorbou materiálových a informačních toků a logistickými analýzami.

Teorie rozhodovacích procesů

Získání teoretických znalosti o rozhodovacích procesech, metodách operačního výzkumu a základy možností využití v praxi.

Vedení bakalářských a diplomových prací

Individuální konzultace nad bakalářskými a diplomovými pracemi s obsahem stavebně technologického projektu.
Věda a výzkum

Zabývám se matematickou optimalizací využití betonových recyklovaných agregátů pro následné využití v informačním modelování budov.
Jsem řešitelem či spoluřešitelem několika výzkumných grantů.

Ostatní činnost

Věnuji se poradenské činnosti ve stavebnictví včetně školení stavebních firem v oblasti časového plánováni a stavebně technologické přípravy.
Dále mohu nabídnout činnost technického dozora stavebníka a provádím projekční a inženýrskou činnost.

Informační modelování budov BIM

V rámci mého působení na fakultě se zabývám problematikou BIM v souvislosti se znovuvyužitím betonových recklátů.

Kontakt

Neváhejte mne kontaktovat. V nebližší možné chvíli Vám odpovím,
nebo si s Vámi sjednám schůzku

Ing. Václav Venkrbec

Fakulta stavební, VUT v Brně
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Veveří 331/95
602 00 Brno

kancelář B305
email: venkrbec.v@fce.vutbr.cz
tel.: +420 541 147 464
mob.: +420 774 965 496