English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)

Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2017-2018


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (DOPLŇKOVÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK)


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI), CIVIL ENGINEERING (CE)
 

| Zveřejněno: 01.06.2017  | Přijímání přihlášek: 01.06.2017-15.07.2017  | Termín odborných zk.: 14.08.2017

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně byl vypsán doplňkový termín přijímacích zkoušek ke studiu těchto bakalářských studijních programů, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2017-2018:
· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Civil Engineering (CE) s prezenční formou studia, s výukou v anglickém jazyce.

Podrobné informace týkající se přijímacích zkoušek najdete ve směrnici pro přijímací řízení. FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

| Zveřejněno:      12.06.2017  | Náhradní termín odborných zk.:      16.06.2017 (PÁTEK)  | Místo konání:      místnost C438
| Čas (prezence): 08.15 hod.

Náhradního termínu se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří se v určeném hlavním termínu z vážných důvodů nedostavili, nejpozději v den přijímací zkoušky svoji neúčast prostřednictvím Pedagogicko-vědeckého oddělení děkanátu FAST písemně omluvili a mohou neúčast doložit věrohodným dokladem při prezenci v náhradním termínu. Jako důvod neúčasti nebude akceptováno konání přijímací zkoušky na jiné vysoké škole.

 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI), CIVIL ENGINEERING (CE)
 NÁHRADNÍ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

| Zveřejněno:      12.06.2017 | Náhradní termín odborných zk.:      14.06.2017 (STŘEDA)  | Místo konání:      místnost B432
| Čas (prezence): 08.30 hod. / 10.00 hod. / 11.30 hod. (viz rozpis níže)

V daný čas se k přijímacím zkouškám dostaví uchazeči o studium uvedených studijních programů:
08.30 hod. Geodézie a kartografie, prezenční forma studia,
08.30 hod. Geodézie a kartografie, kombinovaná forma studia,
08.30 hod. Městské inženýrství, prezenční forma studia,
08.30 hod. Stavební inženýrství, kombinovaná forma studia,
10.00 hod. Stavební inženýrství, prezenční forma studia, uchazeči s příjmením začínajícím na písmena A-K,
11.30 hod. Stavební inženýrství, prezenční forma studia, uchazeči s příjmením začínajícím na písmena L-Z.

Náhradního termínu se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří se v určeném hlavním termínu z vážných důvodů nedostavili, nejpozději v den přijímací zkoušky svoji neúčast prostřednictvím Pedagogicko-vědeckého oddělení děkanátu FAST písemně omluvili a mohou neúčast doložit věrohodným dokladem při prezenci v náhradním termínu. Jako důvod neúčasti nebude akceptováno konání přijímací zkoušky na jiné vysoké škole.